One of Prof. Ghil`ad Zuckermann's Cryptic Crosswords (tashbetsey shigayon)


1   2   3   4   5   6
                     
7           8        
                     
  9     10         11  
12                    
13     14         15    
    16               17
18           19        
                     
20           21        

מאוזן מאונך (הערה: (מ) = ניקוד מלא)
1) עסקים באוויר. 1) הקומיקאי האלוהי שפט משקה שגוי (?)
4) מה שקרה על הבאונטי הוא נרקוטי. 2) הכדורסלן: "אני גבר!".
7) אישיות אלפיניסטית. 3) הקצין הזוטר חוזר עם קערת מרק.
8) שמעתי שהלולים שלו הם מארבעת מינים. 4) הבקבוק - מי שמפרסם אותו לא רע.
9) סיפור היתולי על טד הנואק. 5) העץ לבלב (מ).
11) הוא שיער שהמכה תחזור (עם 13 מאוזן). 6) עומד להם היכן שישנים (מ).
13) ראו 11 מאוזן. 10) הוא מתאר פרצוף וכותב שעינו צרה.
14) ישר תופסת את הסידור. 12) רטוב, מבוטל, אבל אין לוותר עליו (מ).
18) הטיל ישר נכשל כי הוא על הפנים. 15) בבקשה, ברח, או שנכפה את עצמנו (מ).
19) אדיש, רשע אבל משעשע. 16) נקיף את הסינית!
20) השמועה טוענת שעיני היתה צרה בתנועה. 17) רוכל במים.
21) תולים את ג'ודי. 19) כעס של גלי ים: יש קוף צדיק פה!